تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - ســایه

☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆


HOME MAIL TELL ROZA
 ســایه
سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397 × 02:58 ب.ظ    

ســآیــه اَمــ بــِهتــــَریــــن دوســــــت مَـــن اَســـت
چِــــرا کــــه او هیچـــگآه مَـــن را تَـــــرک نمی کُـــند
بـــآ مـَــن می خَــــــندَد وَقـــتی کـــه دَســــتَم را بر رویـــ صورَتــم
مــــی گُـــذارمــ و میگریـــستَـــم او هَـــم میگرستَــــد
وَقـــــتی زَمــــین میخورَمــــ او هَــــم زَمیـــــن می خورَد
او مثــــل انســآن هــآ بی مَعرفَــــت نیست که دلخــــوش بـــآشَد
بـــه گَــــرمآی وجودَمــ تــآ هروَقـــَت بِــــخواهـــَد کِــــنارم بِـــزنَد
مــَن تــآزه فَهمـیـدم هیــچ چیــز به اَنــدازه یه دوســت داشتــن خودَمــ
و ســـآیه اَم خوشــحالَــــم نمی کنَـــــد
عـــــــــــآشِقِــــتَم ســــــــــــآیـــــــــه اَمـــــــــ ^.^
مــــَن نِـــــوِشـــــــت :)   
بیــــ اَصــــآبــــ :| .... טÜÇãÜäÜÊ()