تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - *&*

*&*

پنجشنبه دهم خرداد 1397 01:19 ب.ظ

äæíÓäÏå : بیــــ اَصــــآبــــ :| ....
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تـــــــِکــــسـِت هــــــآ ?

همیشهــ آنچـه دربـآره منـ میدانیـ بآور کــن نـه آنچه پشـت سر منـ شنیده ایـ
منــ همآنمـ که دیـده ایـ نه آنکـه شنیده ایـ
....................................................
وقتیـ دیگرآنــ را قضـــاوتـ مکنیــــــ
آنــ هـآ را نـه بلـکه خود را تعریــــف کرده ایـ
........................................................
هرگز لبخـند را ترکــ نـکن حتـی وقـتی نــآراحتیـ
چونـ هرکسـ ممکــن استــ عـآشق لبخـــند تــــــو شـــود
.........................................................
ماننـد دیـــــگرانــــ نبــاش حتــی اگــر تـو تنـــها کسی هستیـ
کــه ماننــــتد دیگـران نیستـــــ
............................................................
وقتیــــــــ یک انسـآن خود را قلقلـک مـیدهد مغـز میفهـمد کـه کار
خــــــودش استـ برایـ همینـ قلقلـــکشـ نمی آیــد
بیشعــوری هــم ماننـد همینـ است
خیلیـ هـآ نمی فهمـند که شعور ندارنـــد
..............................................................
خوب تمام شـــد
بگید کدومــــ رو بیـشتر دوست داشتــین
اولی یا دومی یا سومی یا چهارمی یا پنجمیـ
نظرات بالای 100 تا دوستون دارمـ بایـــــ تا هایــــــÏíϐÇå åÇ : نـــــــــــــــظر؟
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1397 09:12 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30