تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - لیبرالـ یعنی چیـــــ؟
من یک لیبرال هستم:
من یک آزادی خواه هستم
لیبرال یعنی: آزادی خواه